• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2015.02.12 - uproszczone sprawozdania finansowe spółek "mikro"

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, od roku bieżącego wprowadzono możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki „mikro”, tj. spółki, które nie przekroczyły przez 2 lata co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości :

  – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - 1.500.000 zł.

  – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów - 3.000.000 zł.

  – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - 10 osób

Zastosowanie nowych uprawnień jest dobrowolne, i pozwala m.in. :

  - sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe

  - niesporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem, że niektóre informacje dotychczas zawarte w tym dokumencie zostaną ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu

  - niesporządzać sprawozdania z działalnośći (poza inf. o nabyciu kapitałów własnych)

  - niesporządzać zestawienia zmian w kapitale, oraz rachunku przepływów pieniężnych

Aby możliwe było sporządzenie sprawozdania uproszczonego wymagane jest podjęcie odpowiedniej decyzji przez organy zatwierdzające (Walne Zgromadzenie Wspólników).

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00